Dječji vrtić Grigor Vitez

NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: PRALJA – 1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA GRIGOR VITEZ, Split, raspisuje

N A T J E Č A J

za obavljanje poslova radnog mjesta

PRALJA

–    1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Uvjeti za radno mjesto:

        –  NSS, osnovna škola,

        – probni rad 30 dana.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. životopis

2. dokaz o državljanstvu

3. dokaz o završenoj osnovnoj školi

4. potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o     dosadašnjem radnom iskustvu, ne stariju od 1 mjesec

5. uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 1 mjesec, i to:

a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

             (čl. 25. st. 2.) i

b) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi

            prekršajni postupak (čl.25. st. 4.)

c) potvrda Hrvatskog zavoda za socijalni rad da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz   čl.25.st.10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom (u preslici) dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ, Split, Kliška 4, s naznakom „za natječaj“.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 ,98/19 i 84/21), dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama članka 48. stavak 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), dužni su uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavak. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Urednom prijavom smatra se prijava koja je potpisana, s točnom naznakom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, te koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obavijest o izboru s imenom izabranog kandidata objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici vrtića za što svi kandidati daju suglasnost dostavom prijave na natječaj. Danom objave obavijesti o izboru svi kandidati se smatraju obaviješteni o ishodu natječajnog postupka, a vrtić nije dužan vratiti natječajnu dokumentaciju prijavljenim kandidatima putem pošte. Kandidati koji su se prijavili na natječaj mogu svoju dokumentaciju osobno preuzeti u vrtiću u roku od mjesec dana od dana objave obavijesti, a u protivnom će se natječajna dokumentacija uništiti. Iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu isti se u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom  izvješćuje  o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da vrtić kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima.

Prije zaključenja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je dostaviti vrtiću potrebnu natječajnu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

NAPOMENA: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Vrtića dana 28.09.2023. god.

Skip to content